Användarvillkor

  1. Plattformsaktivitet
  2. Plattformsinnehåll och immateriell äganderätt
  3. Innehåll från tredje part
  4. Ansvarsfriskrivning
  5. Användning av plattformen
  6. Personliga konton
  7. Planera, arrangera och organisera aktiviteter och evenemang
  8. Interaktion med andra användare
  9. Sociala funktioner
  10. Ansvarsbegränsning

*Version 30. September 2019*
Åtkomst till och navigering på denna plattform, inklusive webbplatsen www.go.junoverse.app/resources/, innebär att du accepterar de bestämmelser som anges i dessa användarvillkor (”Villkor”).

Vi använder ordet ”Plattform” när vi syftar till hemsida, applikation eller tjänst erbjuden av Juno Go, inklusive all typ av kommunikation vi skickar ut. Vi ger dig tillgång till vår Plattform och hänvisar till dessa villkor.

Användare av plattformen (”Användare”) som inte accepterar innehållet i användarvillkoren bör omedelbart stoppa åtkomst till och navigering av plattformen.

Vi använder både ”Användarvillkor” och ”Avtal” när vi syftar till detta dokument i samförstånd med vår Integritets- och Cookie Policy, Prenumerationsvillkor, Användnings- och innehållspolicy och policyn för grupper och aktiviteter.

Juno Go förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra dessa användarvillkor. Användare som inte accepterar sådana ändringar bör överväga om de ska fortsätta ha åtkomst till plattformen; användning av plattformen efter publicering av ändringar, innebär att du accepterar desamma för användarens del.

Ordalydelsen i dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med bestämmelserna i plattformens rättsliga villkor.

1. Plattformsaktivitet

Denna plattform är en marknadsplats specialiserad på marknadsföring och försäljning av fritidsaktiviteter och andra tjänster (”Tjänster”).

Inom plattformen finns flera funktioner för att informera användare av aktivitetsreservationer, som finns tillgängliga på plattformen och för att underlätta slutförandet av en beställning, såsom användarnas förmåga att:


Användare uppmanas att tillhandahålla sann, korrekt och aktuell personlig information samt att uppdatera sin personliga information (”Personlig information”) vid tidpunkten för anmälan om denna är föråldrad och att läsa sekretesspolicyn och om cookies i samband med behandling av personlig information.

2. Plattformsinnehåll och immateriell äganderätt

Informationen, bilderna, fotografiskt material, produkterna och i allmänhet hela innehållet i plattformen eller någon del av detta innehåll (”Plattforminnehåll”) ägs av Juno Go, dess licensgivare eller innehållsleverantörer. Allt plattformsinnehåll skyddas av immateriella rättigheter, och är inklusive, men inte begränsat till lagar om varumärken, upphovsrätt, patent, varumärken eller andra lagar samt internationella fördrag om immateriella rättigheter.

Kopiering, nedladdning, distribution, modifiering, skapande av derivat eller extrakt, publicering eller annan användning eller utnyttjande av plattformens innehåll utan föregående skriftligt samtycke från relevant rättighetsinnehavare eller, beroende på omständigheterna, någon annan rättighetsinnehavare, när sådan aktivitet inte uttryckligen har godkänts av plattformen, är förbjuden. Reproduktion av plattformsinnehåll för försäljning, distribution för kommersiella ändamål, vid obehörig inläggning eller publicering på andra plattformar eller för professionellt syfte, är också förbjudet.

3. Innehåll från tredje part

Plattformen kan innehålla, använda eller visualisera innehåll som skapats av tredje part, information som härrör från offentliga källor och/eller länkar till externa plattformar eller webbplatser som förvaltas av tredje part (gemensamt ”Innehåll från tredje part”). Juno har ingen kontroll över och övervakar inte heller innehåll från tredje part och tar inte något ansvar eller ansvarar för dess riktighet, säkerhet eller tillförlitlighet för tredje parts innehåll.

Juno Go friskriver sig från allt ansvar gentemot användarna i förhållande till eventuella förluster och skador som kan uppstå eller som kan kopplas till användning av tredje parts innehåll.

I vissa fall kan plattformen innehålla länkar till tredje parts webbplatser, som därför inte tillhör Juno eller står under vår ledning eller kontroll (”Tredje parts webbplatser”). Innehållet på sådana webbplatser ligger utanför kontrollen av Juno Go, som därmed avsäger sig allt ansvar för tredjeparts webbplatsers trovärdighet, fullständighet och legitimitet. Juno avvisar allt ansvar för innehåll på tredje parts webbplatser och för alla konsekvenser som följer av tillgång och navigering till sådana tredje parts webbplatser av användaren.

4. Ansvarsfriskrivning


Juno Go kan inte på något sätt garantera att plattformen, inklusive relevant plattformsinnehåll, -tjänster och -funktioner, kommer att vara fria från avbrott, att alla fel som uppstått på plattformen, kommer att åtgärdas eller att användningen av plattformen medför ett specifikt resultat. Vidare erkänner Juno inte någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive någon garanti för noggrannhet, fullständighet, icke-kränkning av tredje parts rättigheter, marknadsföringsanpassning eller lämplighet för ett visst ändamål.

5. Användning av plattformen

5.1 Riktlinjer, Policyn, och Tillämpningsbar lag

Användare kan använda plattformen och plattformens innehåll uteslutande för personliga ändamål, utan kommersiellt syfte och på det sätt som överensstämmer med användarvillkoren. Du godkänner också alla tillämpningsbara lagar, regler och förordningar, samt att inte överträda eller bryta mot någon av dessa eller annan parts regler.

Användningen av plattformen kan inte på något sätt innebära upprättande av något professionellt förhållande med användarna, även om de senare är inblandade i publicering av recensioner, organisera eller planera event eller aktiviteter (”Organisera”), bidrag, inlägg av något slag eller genom agenturförhållande eller redaktionellt samarbete.

Juno Go förbehåller sig rätten att avbryta eller tillfälligt stoppa tillgången till eller användningen av plattformen för användaren, även utan föregående meddelande, om de anser att användarvillkoren för plattformen har brutits eller där det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

När plattformen använder sig av tjänster från tredje part för att erbjuda vissa funktioner och tjänster till Juno Go medlemmar och användare, kan användare efterfrågas om att acceptera de villkor som appliceras på dessa funktioner eller tjänster. Exempelvis de områden på vår Plattform som använder sig av tjänster baserat på lokalisering där vi använder oss utav Google Maps och Google Earth. När du använder just dessa tjänster på vår Plattform, accepterar du även villkoren som Google Maps och Google Earth använder sig utav.

5.2 Innehåll från andra

Juno Go kontrollerar inte innehåll från andra användare och medlemmar. När vi blir varse om olämpligt innehåll på vår Plattform har vi rätten att undersöka och vidta lämpliga åtgärder, men vi har inte obligationen att bevaka och vi tar inte heller ansvar för andras innehåll.

5.3 Interaktion med andra

Juno Go är inte en del av de aktiviteter som arrangeras via vår Plattform. Juno varken genomför eller kräver bakgrundskontroller av medlemmar och inte heller verifierar vi uttalanden medlemmar gör. Juno varken representerar eller försäkrar medlemmar om andra medlemmars interaktion.

När du använder dig utav vår Plattform, interagerar med andra medlemmar och går på våra aktiviteter, gör det med sunt förnuft och gott omdöme. Om du har bekymmer med något gällande detta eller annan medlem, kan du alltid meddela och rapportera det till [email protected]/resources/.

5.4 Förbjudet användande av Plattformen

Vår plattform innehåller konfidentiell information och skyddas av både rättigheter och lagar.  Om inte annat anges genom denna överenskommelse, godkänner du att du inte, direkt eller indirekt (a) använder, arrangerar, organiserar, planerar, underlättar, reproducerar, modifierar, publicerar, publikt uppvisar eller uttrycker, distribuerar eller skapar alternativa arbeten genom Plattformen eller annan del av Plattformen; (b) tar bort eller alternerar ägandet av innehåll på Plattformen; (c) manipulera, demontera, kompilera eller upptäcka källkoden, strukturen, sekvensen eller organisationen av plattformen; och (d) hyra, leasa, låna, sälja, distribuera eller använda plattformen för kommersiella ändamål som inte omfattas av detta avtal. Du samtycker också till att du inte kommer att använda plattformen för att inhämta eller samla in (i) personuppgifter från andra förutom vid behov för administration av eller deltagande i en grupp eller händelse eller (ii) känslig personlig information, som definieras eller behandlas som sådan under tillämplig lag (inklusive endast som exempel, hälsoinformation, personnummer och andra myndighetsidentifierare).

5.5 Plattformens säkerhet

Du samtycker till att inte, varken direkt eller indirekt, (a) extrahera data från plattformen för ett kommersiellt syfte som inte är tillåtet enligt dessa användarvillkor, varken genom användning av ett automatiserat system eller programvara, och om det drivs av en tredje part eller (”skärmskrapning”; ”dataskrapning” eller ”webbskrapning”); (b) delta i alla aktiviteter som stör eller förstör, som är utformat för att störa, förstöra eller medföra onödiga bördor på plattformen eller dess system.

Du samtycker till att använda, behålla och på annat sätt behandla personuppgifter som samlats in från plattformen i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar och enbart för att administrera och delta i Juno Go-aktiviteter och evenemang. Utan begränsning samtycke du till att meddela individer om din behandling av deras personuppgifter, för att få nödvändigt samtycke och svara på förfrågningar gjorda av individer i enlighet med tillämplig lag. Du samtycker också till att skydda sådana uppgifter från obehörig åtkomst eller behandling. Du måste ta bort sådana personuppgifter när det inte längre är absolut nödvändigt för administrationen, av en Juno Go-aktivitet eller händelse, eller omedelbart efter en begäran från Juno Go, och du kommer omedelbart att intyga en sådan radering.

5.6 Modifiering av Plattformen

Vi arbetar ständigt för att kontinuerligt förbättra vår plattform. Detta innebär att vi kan ändra eller avbryta delar av eller hela vår plattform med eller utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig eller annan part.

6. Personliga konton

Användaren förbinder sig att tillhandahålla personuppgifter som är sanna och korrekta vid registreringstidpunkten för ett personligt konto och att uppdatera dessa regelbundet.

Registrerade användare uppmanas att lagra sina personliga åtkomstuppgifter på ett lämpligt sätt. Registrerade användare måste omedelbart kommunicera med plattformen om otillåten användning av personuppgifter för personliga uppgifter sker.

Registrerade användare är ansvariga för all aktivitet som utförs via personliga konton och kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning av deras personliga åtkomstuppgifter eller för missbruk av de tjänster som tillhandahålls av personkontot.

7. Planera, arrangera och organisera aktiviteter och evenemang

Varje användare har möjligheten att planera, arrangera och organisera sina egna aktiviteter och event (”Organisera”). En användare som organiserar en aktivitet eller ett evenemang är ”Värd” för en sådan aktivitet eller evenemang. Detta kan vara någon form av aktivitet eller evenemang och kan inkludera sport, konst, kultur, mat, dryck eller annan laglig aktivitet. Värdar kan ta ut evenemangs- eller aktivitetsavgifter för dessa evenemang eller aktiviteter som publiceras och erbjuds på plattformen.  Har du frågor gällande specifik aktivitet eller evenemang, vänligen kontakta värden direkt.

Om du är värd för ett evenemang eller aktivitet och tar ut en avgift, se till att följa alla lagar och förordningar samt deklarera alla inkomster som krävs enligt dina lokala skattelagar.

8. Interaktion med andra användare

Juno Go är inte en del av några offline- aktiviteter eller evenemang som finns publicerade på vår plattform. Juno utför eller kräver inte bakgrundskontroller av medlemmar eller organisatörer, och vi verifierar inte heller uttalanden från medlemmar. Juno representerar inte, och garanterar inte heller gällande uppförande hos eller innehåll publicerat av andra medlemmar, inte heller deras interaktion med andra medlemmar. Använd sunt förnuft och gott omdöme när du använder vår plattform och interagerar med andra användare, både på vår plattform och vid evenemang och aktiviteter.  Om du har problem med andra medlemmar, användare eller arrangörer kan du rapportera det till [email protected]/resources/.

9. Sociala funktioner

Användare kan interagera med andra användare på olika sätt inbäddade i plattformen (”Sociala funktioner”).

De sociala funktionerna är avsedda att göra det möjligt för användare att socialt ansluta till andra användare eller värdar på plattformen.

Varje användare ska avstå från att använda de sociala funktionerna för att kommunicera eller sprida och diskriminerande, olagligt, sexuellt, olämpligt eller kommersiellt innehåll. Juno avvisar allt ansvar och ansvar för innehållet som ingår i alla meddelanden som skickas in av användare.

Juno Go förbehåller sig rätten till åtkomst och inspektion av användarmeddelanden, ta bort användarmeddelanden, stänga av eller blockera det personliga kontot eller söka lämpliga rättsmedel, inklusive lämpliga rättsliga åtgärder, om ett brott mot dessa användarvillkor misstänks och / eller upptäcks.

10. Ansvarsbegränsning

All information om tjänsterna på plattformen är avsedd och publicerad endast för beskrivande eller marknadsföringsändamål.

Trots åtagandet att se till att all information som finns tillgänglig på plattformen är korrekt och ofta uppdaterad ger Juno ingen garanti för riktighet, fullständighet, noggrannhet eller aktuell giltighet av informationen som finns på plattformen, inklusive exempelvis beskrivningarna av produkterna , tjänster, priser och / eller indikationer på tillgänglighet som visas på plattformen. 

Plattformen kan modifiera eller ta bort, tillfälligt eller permanent, vissa produkter och / eller tjänster, eller ändra priserna för sådana tjänster eller andra produkter, utan att meddela användare i förväg om sådana ändringar eller modifieringar.

I den utsträckning som tillåts i tillämplig lag, kommer Juno inte under alla omständigheter att vara ansvarigt gentemot användare, kunder eller tredje parter för skada eller förlust som härrör från användning av plattformen och / eller plattformens innehåll.

Användaren accepterar också att hålla oskadlig och ersätta Juno i förhållande till eventuella rättsliga åtgärder, krav eller krav från tredje part, inklusive skador och kostnader, inklusive juridiska kostnader, härrörande från eller anslutna till oregelbunden och / eller olaglig användning av Plattform av användare eller andra personer som omfattas av deras kontroll eller vägledning.

Länken är kopierad